Categorieën
Preken

Paus moet aftreden!

Waar ik van onder de indruk ben: Margot Kässmanns waardige aftreden uit het ambt van bisschop in de Evangelische Kirche in Duitsland, na een boete wegens rijden onder invloed. Tegelijk speelt dat grote schandaal in de Rooms-Katholieke Kerk. Misschien wel mijn meest actuele preek aller tijden gaat over deze dingen. Na de dienst vonden een paar mensen dat ik te veel de RK kerk in een kwaad daglicht stelde met de Protestantse Kerk daar geheel positief tegenover. Hier ben ik het niet mee eens. Het gaat me er niet om te willen beweren dat protestanten beter zijn, maar dit had ook alleen maar in de RK-kerk kunnen gebeuren. Wij hebben geen jongensinternaten en ook geen celibaat. Zeker kunnen er bij protestanten ook dingen helemaal mis zijn. Ik heb pas in ons kerkblad nog geschreven over de jubilerende stichting “Vrouwen Pastoraat Seksueel Geweld“. Daarin onder andere het verhaal van een dochter die misbruikt was door haar vader die ouderling was in de kerk. Dat gaat over incest. Ook is bekend dat predikanten soms misbruik maken van de afhankelijkheid van sommige alleenstaande vrouwen. Dat is ook: heel erg.

Maar nu. In gesprek na de dienst met deze kritische gemeenteleden kwam ik tot de volgende gevolgtrekking: de paus zou moeten aftreden.

Op zaterdag 20 maart had Lodewijk Dros in Trouw een razend enthousiast artikel over Margot Kässmann. Ook hij had het omslagartikel in Der Spiegel gelezen. Ik had mijn de volgende dag te houden preek al klaar, en dacht: dat zal Lodewijk met genoegen lezen. Ik heb hem de tekst gemaild (van deze preek dus) en kreeg een antwoord in twee woorden: “Prachtig verhaal!” Ik mailde weer: ik denk dat paus af moet treden, zal ik daar een ingezonden stukje over schrijven? Hij vond dat een prima idee en daarvoor moest ik bij Podium zijn. Hijzelf was zojuist naar een nieuwe post gegaan: hij was chef bij Religie en Filosofie en hij is nu chef van Letter en Geest en boeken. Naar de redactie van Podium mailde ik de volgende tekst:

Formidabel, zoals intussen ex-bisschop Margot Kässmann van de Evangelische Kirche in Duitsland de consequenties heeft getrokken van de blamage die zij heeft opgelopen door in de veertigdagentijd, die zij alcoholloos zou doorbrengen, te zijn gesnapt met 1,53 promille in het bloed. Zij kon haar ambt niet meer waardig bekleden, vond ze. Als ergens de waardigheid van het ambt in het geding is, is dit in de Rooms-Katholieke Kerk. Jarenlang heeft men er daar voor gekozen om de klachten rondom seksueel misbruik door priesters en andere religieuzen in eigen kring op te lossen, lees: te bedekken. In ons land start nu een onderzoek dat geleid wordt door een niet-katholiek en bisschop De Korte pleit voor volledige openheid. Dit stemt hoopvol. Maar zou het beste signaal niet kunnen worden gegeven door de paus, als deze het goede voorbeeld van zijn lutherse landgenote zou volgen en aftreden? Verschil is dat hij niet persoonlijk schuldig is. Maar de proporties van het schandaal zijn zo immens dat niet minder op het spel staat dan de geloofwaardigheid van het katholieke priesterschap als zodanig. Broek op Langedijk, ds. Jan Andries de Boer.

In een gesprek met een katholiek, waarin ik zei dat het zo goed en waardig zou zijn als de paus zou aftreden, zei deze het daar niet mee eens te zijn, want Jezus kwam ook niet van het kruis af toen mensen Hem hoonden en bespotten. Ik zei hem dat ik dit een moeilijke vergelijking vond. Of het moet zijn, antwoordde ik spontaan, dat juist datzelfde kruis Jezus’ aftreden was als mens. Hij nam tegenover God verantwoordelijkheid voor alle menselijk falen. Wat is de meest krachtige manier waarop er nu verantwoordelijkheid kan worden genomen voor het vreselijk misbruik dat zo breed heeft plaatsgevonden door priesters en andere religieuzen?, zo vroeg ik. De vraag bleef staan.

En vervolgens hoor ik gisteren dat de paus zelf van misbruik weet heeft gehad en dit heeft bedekt. Mijn hemel, hij is er zelf nog bij betrokken ook! Natuurlijk heb ik ook bezwaar tegen die hele hiërarchie van de RK-kerk, die gewoonweg niet meer van deze tijd is. Maar daar gaat het me nu niet om. Er zijn ook goede bisschoppen, zie De Korte. Als er een goede integere paus komt, kan deze zeer zegenrijk werk verrichten. Niets dan heil wens ik de Katholieke kerk en vooral de katholieke gelovigen zelf.

 

[[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/SchuldErkenningEnVergeving.mp3]

 

Schriftlezingen: Exodus 9:13-35 en Johannes 8:1-11. In deze dienst is ook een kindje gedoopt.

Exodus 9
13 De HEER zei tegen Mozes: ‘Wacht de farao morgen in alle vroegte op en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van de Hebreeën: Laat mijn volk gaan om mij te vereren. 14 Dit keer tref ik uzelf, uw hovelingen en uw volk met mijn zwaarste plaag, dan zult u beseffen dat er op de hele aarde niemand is als ik. 15 Ik had mijn hand allang naar u en uw volk kunnen uitstrekken en u met de pest kunnen treffen, dan was u al van de aarde weggevaagd. 16 Maar ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. 17 Als u mijn volk nog langer dwarsboomt en het niet laat gaan, 18 zal ik het morgen om deze tijd in Egypte zo zwaar laten hagelen als het nooit eerder heeft gedaan, vanaf de dag dat Egypte ontstaan is tot nu toe. 19 Laat daarom uw vee en alles wat er verder nog buiten is in veiligheid brengen, want alles wat buiten blijft, mens of dier, wordt door de hagel getroffen en komt om.”’ 20 Sommige hovelingen van de farao namen de woorden van de HEER ernstig en brachten hun slaven en vee binnen in veiligheid. 21 Anderen sloegen er geen acht op en lieten hun slaven en vee buiten. 22 Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Strek je arm uit naar de hemel, dan gaat het in heel Egypte hagelen, op mensen, dieren en planten.’ 23 Mozes hief zijn staf naar de hemel, en toen liet de HEER het donderen en hagelen. Er schoot vuur naar de aarde, en de HEER liet de hagel op Egypte neerkletteren. 24 Zo’n zware hagelbui, waarbij onophoudelijk de bliksem flitste, was er in Egypte nooit eerder gevallen, zolang het volk bestond. 25 Overal in Egypte sloeg de hagel neer op alles wat buiten was, op mensen, dieren en planten; zelfs de bomen werden vernield. 26 Alleen in Gosen, het gebied waar de Israëlieten woonden, hagelde het niet.  27 Toen ontbood de farao Mozes en Aäron en zei: ‘Ditmaal erken ik dat ik gezondigd heb. De HEER staat in zijn recht, de schuld ligt bij mij en mijn volk. 28 Bid tot de HEER dat hij een eind maakt aan die vreselijke donder en hagel. Dan laat ik jullie gaan en hoeven jullie hier niet langer te blijven.’ 29 Mozes antwoordde: ‘Zodra ik de stad uit ben, zal ik mijn handen opheffen naar de HEER. De donder en de hagel zullen ophouden, zodat u beseft dat de aarde aan de HEER toebehoort. 30 Maar ik weet dat u en uw hovelingen nog steeds geen ontzag hebben voor God, de HEER.’ 31 (Het vlas en de gerst waren kapotgeslagen, want de gerst stond al in de aar en het vlas in de knop. 32 Maar de tarwe en de spelt werden niet vernield, want die rijpen later.) 33 Mozes verliet het paleis en zodra hij de stad uit was, hief hij zijn handen op naar de HEER, en toen hielden de donder en de hagel op, en stortte de regen niet langer neer. 34 Toen de farao merkte dat de regen, de hagel en de donder voorbij waren, viel hij terug in zijn zondige houding; hij was onverzettelijk, net als zijn hovelingen. 35 Hardnekkig bleef hij weigeren de Israëlieten te laten gaan, zoals de HEER bij monde van Mozes had aangekondigd.

Johannes 8
1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3 Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Één reactie op “Paus moet aftreden!”

Na een zeer onrustige nacht ben ik om vijf uur dertig met mijn Pc aan de gang gegaan en zag je preek er op staan Jan Andries .
Ik ben meteen gaan luisteren en wat ben ik het met je eens !
Bij mij liepen de tranen en wat was ik ontroerd toen ik je stem hoorde breken toen je sprak over die moedige duitse bisschop .
Maar steeds weer opnieuw als ik lees en hoor over het verschrikkelijke misbruik van kinderen door ambtsdragers in de katholieke kerk , ook door nonnen , wat jarenlang is verzwegen waardoor het maar kon voortduren vraag ik mij af hoe kan deze kerk met zo’n zware schuldenlast nog kan functioneren !!
Ja , als de schuld zou worden erkent in zijn volle omvang wel , maar dat is niet zo !Je weet hoe ik er in 1992 toe kwam om over te stappen vanuit de katholieke kerk naar de gereformeerde kerk .
En hoe blij ik hiermee ben tot de dag van vandaag .
Ik was eindelijk thuis gekomen .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.