Categorieën
Preken

Naar Gods beeld.

Zonder geloof in een God die in onze werkelijkheid kan inbreken. En zonder geloof in een vrije wil aan de kant van de mens, waardoor deze creatief kan zijn, hangt de wereld aan elkaar van oorzaak en gevolg. Het leven voltrekt zich puur volgens de wetten der natuur. Preek over Exodus 24:12-18 en Matteüs 17:1-9, gehouden op de tweede zondag van de veertigdagentijd, 20 maart 2011.

 

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/NaarGodsBeeld.mp3]

Exodus 24
1 Mozes kreeg van de HEER deze opdracht: ‘Kom naar mij toe, de berg op, samen met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van Israëls oudsten, en kniel op eerbiedige afstand neer. 2 Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de HEER komen, de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg op gaat.’  3 Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de HEER had gegeven, en het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de HEER geboden had. 4 Hierna schreef Mozes alles op wat de HEER had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij twaalf gedenkstenen op, voor elk van de twaalf stammen van Israël één. 5 Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de HEER brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. 6 Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, de andere helft goot hij tegen het altaar. 7 Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en zij zeiden: ‘Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen.’ 8 Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. ‘Met dit bloed,’ zei hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven.’ 9 Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het volk, 10 en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. 11 Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen hem, en zij aten en dronken. 12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’

Matteüs 17
1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5 Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 9 Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’

Één reactie op “Naar Gods beeld.”

Het is deze week het feest van de Hemelvaart van Jezus .
Deze preek die ik nu heb beluisterd is de preek die je hield Jan Andries bij het begin van de 40 dagentijd .Ik luisterde vroeg in de ochtend om acht uur .En eigenlijk is dat wel goed zo vroeg , want de dag heeft nog geen beslag op mijn denken gelegd .Met mijn volle aandacht heb ik ook weer naar deze preek geluisterd en wat was het weer de moeite waard .Steeds weer opnieuw zeg je het ons zo goed en duidelijk .
De taal die je spreekt , de woorden die je zegt , zijn voor iedereen overduidelijk en zeker voor mij !
Zo is mijn zondag begonnen .
Kerkbezoek is vandaag voor mij niet mogelijk , mijn hoge leeftijd speelt mij parten .
Maar de zevende dag is voor mij een rustdag en zo ga ik het ook op mijn manier beleven !
En ik wil deze preek vandaag nog een keer beluisteren .
Dank je wel,Attie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.